Svet-Stranek.cz
Mateřské Centrum Čtyřlístek JH

Stanovy MC:Společně s maminkami a jejich dětmi vstoupíme do společného života

Stanovy MC

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:
Venuše Machová Götzová,  nar.30.8.1982 , bytem Stará Cesta 205, Jindřichův Hradec II, PSČ 377 01,
Klára Götzová  nar. 19.5.1978, bytem Náměstí Míru 170,  Jindřichův Hradec I, PSČ 377 01,
Dita Walterová, nar. 30.8.1988,  bytem Kosmonautů 43, Jindřichův Hradec V, PSČ 377 01,.
a
Venuše Walterová,  nar. 26.8.1955,  bytem Ratiboř 85, 377 01 Jindřichův Hradec,  
 (dále všechny jen jako „zakladatelé“)
tuto:

DOHODU

o znění stanov ČTYŘLÍSTEK Jindřichův Hradec  z. s. dle § 218 zákona č. 89/2012 Sb.
I. Úvodní ustanovení
Zakladatelé vedeni jednotným úmyslem se dohodli na znění stanov spolku ČTYŘLÍSTEK  Jindřichův Hradec  z. s. (dále jen „spolek“). 
II. Znění stanov spolku

Čl. 1 Úvodní ustanovení
Spolek ČTYŘLÍSTEK Jindřichův Hradec   z. s. (dále jen „spolek“) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, fyzických osob, provozující mateřské centrum a v jeho rámci bude organizovat a provádět edukační, osvětovou a zájmovou činnost, která bude  sloužit  matkám s dětmi  k  smysluplnému  trávení volného  času s dětmi, jejich vzdělávání v oblasti zdraví, výchovy dětí a jiných příbuzných oblastech.

Čl. 2 Základní ustanovení
2.1 Název spolku je: ČTYŘLÍSTEK Jindřichův Hradec ,  z. s.
2.2 Sídlo spolku je: Stará Cesta 205, Jindřichův Hradec II, PSČ 377 01

Čl. 3 Účel spolku
3.1 Hlavním účelem spolku je  provozovat  mateřské centrum a v jeho rámci  organizovat a provádět edukační, osvětovou a zájmovou činnost, která bude  sloužit  matkám s dětmi  k  smysluplnému  trávení volného  času s dětmi, jejich vzdělávání v oblasti zdraví, výchovy dětí a jiných příbuzných oblastech.
3.2 Spolek bude vyvíjet především tuto činnost:
a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové 
b) vytvářet a provozovat mateřské centrum jako místo setkávání matek s dětmi navzájem a poskytovat jim k tomu nezbytné podmínky,
c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,
d)organizovat a provádět vzdělávací a výchovnou činnost pro matky s dětmi, 
e) vést své členy a ostatní účastníky činnosti spolku  k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti výchovy dětí a péče o matky a jejich zdraví,
f) hájit zájmy svých členů uvnitř i navenek, za tímto účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi i jednotlivci, a zapojit se do sítě mateřských center.
g/ publikovat široké veřejnosti výsledky své činnosti a přispívat tak zejména i k rozšiřování členské základny spolku.

Čl. 4 Vedlejší činnost
4.1 Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
4.2 Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
4.3 Spolek provozuje tuto vedlejší činnost:
a) péče o dítě ve věku do 3 let věku v denním režimu
a) hostinská činnost,
b)  výroba , obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Čl. 5 Orgány spolku
5.1 Spolek zřizuje tyto orgány:
a) Valná hromada.
b) Předseda.
c) Kontrolní výbor.

Čl. 6 Valná hromada
6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena shromážděním všech členů spolku. Valná hromada se schází řádně alespoň jednou ročně. Svolává ji předseda spolku. Valná hromada se může sejít i na návrh kontrolního výboru, nebo na návrh alespoň 1/3 všech členů. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina všech členů, rozhoduje většinou hlasů.
6.2 Umožňuje se valné hromadě jednat a hlasovat per rollam. Například telefonicky, korespondenčně, e-mailem apod. Podrobnosti stanoví předseda v pokynu pro hlasování valné hromady per rollam.
6.3 Valná hromada:
a) schvaluje hlavní směry činnosti spolku,
b) volí a odvolává předsedu spolku a členy kontrolního výboru,
c) schvaluje zprávu předsedy o činnosti a o hospodaření spolku a bere na vědomí zprávu kontrolního výboru,
d) schvaluje obecné podmínky členství,
e) schvaluje rozpočet spolku a výši členských příspěvků,
f) schvaluje a mění stanovy spolku a rozhoduje o zrušení a zániku spolku. V případě rozhodování o zrušení a zániku spolku tak činí 3/5tinovou většinou přítomných členů.

Čl. 7 Předseda
7.1 Předseda spolku je monokratickým statutárním orgánem a výkonným orgánem spolku.
7.2 Předsedu volí z řad členů valná hromada. Funkční období předsedy spolku je pětileté. Umožňuje se opětovné zvolení. Předsedou může být zvolena pouze fyzická osoba plně svéprávná.
7.3 Předseda spolku zejména:
a) řídí činnost spolku a reprezentuje spolek navenek,
b) odpovídá za chod spolku a za plnění usnesení valné hromady spolku,
c) rozhoduje o přijetí či vyloučení člena spolku,
d) sestavuje a navrhuje rozpočet spolku a předkládá ho ke schválení valné hromadě,
e) zajišťuje přípravu a zpracování podkladů k projektům, financovaných státním rozpočtem, z dotací a případně z jiných zdrojů,
f) projednává závěry kontrolního výboru,
g) svolává valnou hromadu spolku,
h) rozhoduje o všech ostatních záležitostech spolku, pokud nejsou výslovně svěřeny valné hromadě či kontrolnímu výboru.
7.4 Za výkon funkce předsedy přísluší předsedovi náhrada hotových nákladů, které mu v přímé souvislosti s výkonem funkce vznikly.
7.5 Členství předsedy zaniká:
a) písemnou rezignací adresovanou kontrolnímu výboru,
b) úmrtím,
c) odvoláním valnou hromadou,
d) uplynutím funkčního období.
7.6 Prvním předsedou spolku je:
Venuše Machová Götzová, nar..30.8.1982, bytem Stará cesta 205, Jindřichův Hradec II.

Čl. 8 Kontrolní výbor
8.1 Kontrolní výbor má tři členy, které volí valná hromada. Funkční období člena kontrolního výboru je pětileté. Umožňuje se opětovné zvolení. Členem kontrolního výboru může být zvolena pouze fyzická osoba plně svéprávná.
8.2 Členství v kontrolním výboru není slučitelné s výkonem funkce předsedy spolku ani s funkcí likvidátora.
8.3 Kontrolní výbor:
a) dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy,
b) dohlíží na řádný výkon vedlejší činnosti,
c) kontroluje hospodaření spolku, zejména řádné nakládání s majetkem spolku a se členskými příspěvky.
8.4 V rozsahu své působnosti může kontrolní výbor či její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
8.5 Zjistí-li kontrolní výbor nedostatky, upozorní na ně předsedu spolku.
8.6 Kontrolní výbor přednáší na valné hromadě svou roční zprávu a je oprávněn navrhovat valné hromadě usnesení k hlasování.
8.7 Členství v kontrolním výboru zaniká:
a) písemnou rezignací adresovanou předsedovi,
b) úmrtím,
c) odvoláním valnou hromadou,
d) uplynutím funkčního období.
8.8 Za výkon funkce člena kontrolního výboru přísluší členovi náhrada hotových nákladů, které mu v přímé souvislosti s výkonem funkce vznikly.
8.9 Prvními členy kontrolního výboru jsou:
Klára Götzová, nar. 19.5.1978, bytem Náměstí Míru 170/I, 377 01 Jindřichův Hradec,
Dita Walterová, nar. 30.8.1988, bytem Kosmonautů 43/V, 377 01 Jindřichův Hradec,a
Venuše Walterová, nar. 26.8.1955, bytem Ratiboř 85, 377 01 Jindřichův Hradec.

Čl. 9 Členství
9.1 Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním spolku a která přistoupí ke stanovám spolku. O přijetí za člena rozhoduje předseda, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou. Obecné zásady členství upraví rovněž konkrétní práva a povinnosti člena spolku.
9.2 Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena spolku, pro který představují nedílnou součást finančních příjmů. Výši členských příspěvků stanoví valná hromada.
9.3 Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví předseda svým interním předpisem.
9.4 Členství ve spolku zaniká:
a) písemným vystoupením ze spolku adresovaným předsedovi,
b) úmrtím,
c) vyloučením předsedou spolku pro porušení stanov či právních předpisů.

Čl. 10 Práva a povinnosti členů
10.1 Každý člen spolku je oprávněn:
a) účastnit se aktivně na všech činnostech spolkového života,
b) volit a být volen do orgánů spolku,
c) diskutovat na valné hromadě a činit návrhy,
d) podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které spolek svým členům poskytuje,
e) být informován o činnosti spolku a výsledcích jeho hospodaření.
10.2 Každý člen spolku je povinen:
a) bezvýhradně dodržovat platný právní řád, stanovy a veškeré další interní předpisy a pokyny orgánů spolku, a prvořadě vždy hájit zájmy spolku a zájmy jeho členů,
b) řádně a včas platit členské příspěvky, a to nejpozději do konce příslušného kalendářního roku,
c) účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činnosti spolku, řádně, zodpovědně a plně v souladu se stanovami a platným právním řádem,
d) reprezentovat spolek navenek tak, že dodržuje právní předpisy, jedná v souladu s morálkou a dobrými mravy a dodržuje zásady slušného chování a chování fair play,
e) vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen.

Čl. 11 Majetek a hospodaření spolku
11.1 Hospodaření spolku se vždy řídí platným právním řádem. Hospodaření, nakládaní s majetkem, resp. s celým jměním musí být vždy realizováno plně v souladu s platným právním řádem a stanovami.
11.2 Spolek má právo nabývat majetek a další aktiva do svého výhradního vlastnictví.
11.3 Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.
11.4 Zdrojem příjmů spolku jsou zejména:
a) příspěvky členů,
b) příjmy z vzdělávacích a kulturních akci,
c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
d) příspěvky a dotace od samosprávných orgánů ,
e) státní příspěvky.
Čl. 12 Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu spolku do rejstříku spolků, který je veden Krajským soudem v Českých Budějovicích.

III. Závěrečná ustanovení
Tato dohoda o znění stanov spolku je projevem svobodné, určité a vážné vůle všech zakladatelů, která směřuje k založení a vzniku spolku, jehož hlavní úkoly a cíle jsou vyjádřeny ve stanovách.
Dohoda je vyhotovena v 6 stejnopisech, když každý jeden stejnopis má povahu originálu. Každý ze zakladatelů obdrží jeden stejnopis, jeden bude přiložen k návrhu na zápis spolku do rejstříku spolků a jeden stejnopis bude uložen v sídle spolku.
V  Jindřichově Hradci dne 5.12.2015

Venuše Machová Götzová      ………………………………………

Klára Götzová                        ………………………………………..

Dita Götzová                          ………………………………………..

Venuše Walterová                  ………………………………………


Souhlas 
vlastníků objektu  s umístěním sídla spolku
Phdr. Milena Machová, bytem Horní Žďár 45, 377 01 Jindřichův Hradec, a
Ing.Václav Ledvinka, bytem Veverkova 368/37, Holešovice, 170 00 Praha 7,
udělují spolku ČTYŘLÍSTEK  Jindřichův Hradec , z.s. souhlas s umístěním sídla spolku  v domě č.p. 205/II, který je součástí pozemku parc.č. 2692 zapsané na LV č. 1076 pro obec a k.ú.Jindřichův Hradec.
Dne 20.11.2015  v Jindřichově Hradci

......................................................                                      .........................................
PhDr. Milena Machová                                                       Ing.Václav LedvinkaProhlášení  statutárního orgánu zapsaného spolku

Já, níže podepsaná Venuše Machová Götzová, nar..30.8.1982, bytem Stará cesta 205, Jindřichův Hradec II, tímto na svou čest prohlašuji, že 
a) jsem svéprávná;
b) jsem bezúhonná;
c) v souladu s ust. § 8 zákona č. 455/1991 Sb., zákona o živnostenském podnikání, v platném znění, u mne nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti;
d) prohlašuji, že jsem způsobilý být členem statutárního orgánu společnosti podle zákona                  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích);
e) souhlasím se  svým zvolením předsedou zapsaného spolku ČTYŘLÍSTEK Jindřichův Hradec z.s.
f) souhlasím se svým zápisem a zápisem svých osobních údajů do veřejného rejstříku v rámci zápisu údajů o zapsaném spolku ČTYŘLÍSTEK Jindřichův Hradec z.s.
g) prohlašuji, že se jako předseda zapsaného spolku ČTYŘLÍSTEK Jindřichův Hradec z.s. budu při jednání jménem spolku  podepisovat v souladu s tímto podpisovým vzorem takto:


V Jindřichově Hradci dne 5.12.2015


________________________________
Venuše Machová Götzová


Prohlášení  člena kontrolního výboru  zapsaného spolku

Já, níže podepsaná Venuše Walterová, r.č. 555826/0686,  bytem Ratiboř 85, 377 01 Jindřichův Hradec, tímto na svou čest prohlašuji, že 
a) jsem svéprávná;
b) jsem bezúhonná;
c) v souladu s ust. § 8 zákona č. 455/1991 Sb., zákona o živnostenském podnikání, v platném znění, u mne nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti;
d) prohlašuji, že jsem způsobilý být členem statutárního orgánu společnosti podle zákona                  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích);
e) souhlasím se  svým zvolením předsedou zapsaného spolku ČTYŘLÍSTEK Jindřichův Hradec z.s.
f) souhlasím se svým zápisem a zápisem svých osobních údajů do veřejného rejstříku v rámci zápisu údajů o zapsaném spolku ČTYŘLÍSTEK Jindřichův Hradec z.s.
g) prohlašuji, že se jako předseda zapsaného spolku ČTYŘLÍSTEK Jindřichův Hradec z.s. budu při jednání jménem spolku  podepisovat v souladu s tímto podpisovým vzorem takto:


V Jindřichově Hradci dne 5.12.2015

________________________________
Venuše Walterová

Prohlášení  člena kontrolního výboru  zapsaného spolku

Já, níže podepsaná Dita Walterová, r.č. 885830/1584,  bytem Kosmonautů 43/V, 377 01 Jindřichův Hradec, tímto na svou čest prohlašuji, že 
a) jsem svéprávná;
b) jsem bezúhonná;
c) v souladu s ust. § 8 zákona č. 455/1991 Sb., zákona o živnostenském podnikání, v platném znění, u mne nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti;
d) prohlašuji, že jsem způsobilý být členem statutárního orgánu společnosti podle zákona                  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích);
e) souhlasím se  svým zvolením předsedou zapsaného spolku ČTYŘLÍSTEK Jindřichův Hradec z.s.
f) souhlasím se svým zápisem a zápisem svých osobních údajů do veřejného rejstříku v rámci zápisu údajů o zapsaném spolku ČTYŘLÍSTEK Jindřichův Hradec z.s.
g) prohlašuji, že se jako předseda zapsaného spolku ČTYŘLÍSTEK Jindřichův Hradec z.s. budu při jednání jménem spolku  podepisovat v souladu s tímto podpisovým vzorem takto:


V Jindřichově Hradci dne 5.12.2015


________________________________
Dita Walterová


Prohlášení  člena kontrolního výboru  zapsaného spolku

Já, níže podepsaná Klára Götzová, r.č. 785519/ 2070,  bytem Náměstí Míru 170/I,  377 01 Jindřichův Hradec, tímto na svou čest prohlašuji, že 
a) jsem svéprávná;
b) jsem bezúhonná;
c) v souladu s ust. § 8 zákona č. 455/1991 Sb., zákona o živnostenském podnikání, v platném znění, u mne nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti;
d) prohlašuji, že jsem způsobilý být členem statutárního orgánu společnosti podle zákona                  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích);
e) souhlasím se  svým zvolením předsedou zapsaného spolku ČTYŘLÍSTEK Jindřichův Hradec z.s.
f) souhlasím se svým zápisem a zápisem svých osobních údajů do veřejného rejstříku v rámci zápisu údajů o zapsaném spolku ČTYŘLÍSTEK Jindřichův Hradec z.s.
g) prohlašuji, že se jako předseda zapsaného spolku ČTYŘLÍSTEK Jindřichův Hradec z.s. budu při jednání jménem spolku  podepisovat v souladu s tímto podpisovým vzorem takto:V Jindřichově Hradci dne 5.12.2015


________________________________
Klára Götzová


Díl 1
Živnosti řemeslné (§ 20-22)
 
§ 20
[Odkaz]
Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
Odborná způsobilost
 
§ 21
[Prokázání odborné způsobilosti]
(1) Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem nebo doklady o
a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30v příslušném oboru vzdělání,

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31v příslušném oboru vzdělání,

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31av příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, 
e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace25c, nebo

f) získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací23q.

(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost též
a) u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),
b) u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo
c) u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).
 
§ 22
[Nahrazení dokladů]
Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o
a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31av příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
e) řádném ukončení rekvalifikace30a pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
f) vykonání šestileté praxe v oboru

Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku, 1. vydání, 2014, s. 73 - 76
§ 226
Návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku
V případě založení spolku dle § 218 ObčZ je spolek založen tehdy, shodnou-li se zakladatelé na obsahu stanov. Spolek vznikne zápisem spolku do spolkového rejstříku. Spolkový rejstřík je upraven v VeřRej. VeřRej stanoví jednak obecné podmínky pro zápis spolku do spolkového rejstříku a dále speciální podmínky pro spolek a jeho zápis do spolkového rejstříku.
Návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku podávají všichni zakladatelé. Není stanovena konkrétní lhůta k podání návrhu na zápis, nicméně dle § 11 odst. 2 VeřRej musí být návrh na zápis podán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti, to je od založení spolku. Nesplní-li osoba, která má povinnost podat návrh na zápis tuto povinnost do 15 dnů ode dne, kdy jí tato povinnost vznikla, může návrh na zápis podat každý, kdo na něm doloží právní zájem a k návrhu na zápis přiloží listiny, jimiž mají být doloženy skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku.
V souladu s § 18 a násl. VeřRej a § 17 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., musí být návrhy na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, které provádí soud, podány výlučně prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz, v sekci veřejný rejstřík, podání do veřejného rejstříku.
Formulář lze vyplnit pouze v elektronické podobě. Formulář (návrh na zápis) je možné poté vygenerovat a vytisknout v listinné podobě (s úředně ověřenými podpisy všech zakladatelů) a s přílohami podat k příslušnému krajskému soudu. Je taktéž možné vygenerovaný formulář podat elektronicky (podepsaný zaručeným elektronickým podpisem).
Náležitosti jednotlivých inteligentních formulářů upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku.
V souladu s § 19 VeřRej je třeba k návrhu na zápis do veřejného rejstříku doložit listiny o skutečnostech, které mají být zapsány. Jedná se tedy o listiny, které prokazují skutečnosti, které navrhovatel navrhuje v návrhu na zápis do veřejného rejstříku zapsat.
Přílohy k návrhu na zápis se budou pochopitelně lišit dle toho, jakým způsobem bude spolek zakládán. A dále také dle toho, jaké orgány budou ve stanovách upraveny. A dále také podle toho, zda jde o první zápis, změnu či výmaz.
K prokázání splnění podmínek uvedených např. v § 151 a násl. ObčZ, postačí u členů orgánů spolku doložit čestné prohlášení

________________________________________
s. 73
________________________________________

o splnění těchto podmínek, a to s ověřeným podpisem. U členů orgánů spolku bude třeba doložit taktéž souhlas člena orgánu s jeho zápisem do spolkového rejstříku, podpis na tomto souhlasu bude taktéž nutné úředně ověřit (§ 12 VeřRej a § 151 a násl. ObčZ).
Navrhovatel při návrhu na zápis doloží právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo osoby, jíž se zápis týká (§ 14 VeřRej). V případě, že jde o souhlas vlastníka, je nutné úředně ověřit podpisy na takovém souhlasu. Souhlas nesmí být starší než tři měsíce.
Není nutné dokládat bezúhonnost členů orgánu spolků, takže není nutné dokládat například výpis z rejstříku trestů.
K návrhu na zápis je nutné také doložit předmětná živnostenská oprávnění, která se vztahují například k vedlejší činnosti spolku, pokud má být zároveň tato vedlejší činnost ve spolkovém rejstříku zapsána.
V případě návrhu na zápis spolku založeného dle vzoru je nutné k návrhu přiložit:
– Dohodu o znění stanov spolku.
– Souhlas vlastníka objektu s umístěním sídla spolku.
– Souhlas předsedy spolku se zápisem do spolkového rejstříku a čestné prohlášení o splnění podmínek pro zápis dle ObčZ.
– Souhlas člena kontrolního výboru spolku se zápisem do spolkového rejstříku a čestné prohlášení o splnění podmínek pro zápis dle ObčZ.
– Příslušná živnostenská oprávnění k provozování vedlejší činnosti.
K řízení o návrhu na zápis je příslušný krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud spolku (§ 75 odst. 1 VeřRej). Obecným soudem spolku je okresní soud, v jehož obvodu má spolek sídlo (§ 85 odst. 3 OSŘ).
Soudní poplatek za návrh činí 1 000 Kč [položka 11 písm. b) SoudP].


Krajský soud v Českých Budějovicích

Zátkovo nábřeží  10/2
370 01 České Budějovice


V Jindřichově Hradci dne 18.12.2015


Věc : žádost o vrácení soudního poplatku


Vážení,

dne 18.12.2015 jsem u vašeho soudu podala návrh na zápis spolku ČTYŘLÍSTEK Jindřichův Hradec z.s. do spolkového rejstříku.
Na prvopis návrhu jsem omylem přilepila kolek v hodnotě 1.000.—Kč jako soudní poplatek, teprve následně jsem zjistila, že návrh na zápis spolku do rejstříku je od soudního poplatku osvobozen.
Žádám proto, aby mi podle § 10 odst.1 zák.č. 549/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů byl zaplacený soudní poplatek vrácen, a to na můj účet č. 214573752/0600.
Za vyřízení mé žádosti předem děkuji.


S pozdravem

Venuše Machová Götzová
Stará Cesta 205
Jindřichův Hradec II